SCURT ISTORIC ŞI PROFIL

În domeniul măsurătorilor terestre – preocupare de mai bine de două milenii a oamenilor pentru a măsura şi studia forma şi dimensiunile planetei noastre – apar permanent probleme noi, probleme a căror soluţionare trebuie să o asigure actualii şi viitorii ingineri geodezi. Din fericire, dorinţa şi nevoia Omului pentru informaţie este însoţită permanent de noi descoperiri şi în domeniul măsurătorilor terestre, avantajul tehnologizării şi informatizării acestora deschizând perspective largi pentru o mai bună înţelegere a mediului înconjurător.

Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii a fost înfiinţată în anul 1991 fiind prevăzută în Monitorul Oficial al României din 13 mai 2002 la secţiunea Specializări acreditate. Această specializare face parte din domeniul Inginerie Geodezică, profil distinct în nomenclatorul de specialităţi din România.

Dezvoltarea învăţământului de profil geodezic s-a impus atât la nivel naţional, cât şi pe plan local, din necesităţi economice şi ştiinţifice, ţinându-se cont că numărul specialiştilor în domeniul măsurătorilor terestre este sub cerinţele acestui domeniu de activitate.

Schimbările structurale intervenite în ţara noastră după 1989, prin trecerea la economia de piaţă şi dezvoltarea proprietăţii private, au produs schimbări fundamentale şi în domeniul cadastrului, atât în ceea ce priveşte evidenţa bunurilor imobile cât şi a planurilor cadastrale.

Actualizarea şi modernizarea cadastrului pentru a-l face multifuncţional necesită un număr mare de specialişti cu o distribuţie pe cât posibil uniformă la nivel naţional.

Planurile de învăţământ sunt adaptate sistemului de învăţământ deschis, programele analitice fiind corelate cu programe similare din ţară şi străinătate pentru recunoaştere pe baza sistemului de credite transferabile.

Îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor care stau în faţa inginerului geodez, impune o pregătire temeinică a acestuia în domeniul măsurătorilor terestre, asigurată atât prin discipline fundamentale (matematică, fizică, tehnică de calcul etc.), cât şi prin discipline de profil (topografie, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, cadastru etc.).

Totodată, la realizarea pregătirii complexe a viitorilor specialişti geodezi contribuie în mod substanţial şi discipline din domeniile beneficiare ale activităţii acestora şi anume, construcţii, urbanism, transporturi etc.

Începând cu anul universitar 2005/2006 s-a trecut la un nou plan de învăţământ structurat pe 4 ani pentru domeniul tehnic (inginer licenţiat) plus 2 ani de masterat (inginer diplomat) – program Bologna.

Se poate afirma că specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru a avut o evoluţie ascendentă în cei 23 ani de funcţionare, justificându-se pe deplin existenţa ei. Misiunea de formare a specialiştilor în domeniul Cadastrului este conturată atât la nivelul studenţilor cât şi a cadrelor didactice. Nivelul cantitativ şi calitativ al studenţilor reflectat prin numărul de locuri la admitere, numărul de absolvenţi cât şi prin notele obţinute, urmează un traseu ascendent, de la admitere spre absolvire, ceea ce reflectă interesul acestora şi preocuparea cadrelor didactice pentru satisfacerea procesului de învăţământ.

Strategi ade consolidare a specializării vizează următoarele obiective:

 • perfecţionarea continuă a planului şi a programelor de învăţământ, în concordanţă cu evoluţia tehnicii de specialitate din domeniul Geodeziei, şi raportându-se în permanenţă la instituţiile similare din ţară şi din Uniunea Europeană
 • perfecţionarea prin doctorat a cadrelor didactice şi prin cursuri de specializare a personalului din producţie care activează în domeniul Cadastrului, cu statut de cadre didactice asociate.
 • dezvoltarea unor domenii de cercetare de mare actualitate în cadastru cum sunt: informatizarea cadastrului, sisteme informaţionale ale teritoriului, GIS, tehnologii satelitare.

Planul de învăţământ al programului de studii de masterat gestionat de Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru, intitulat Cadastru şi Evaluarea Bunurilor Imobile este bine individualizat şi corelat cu alte planuri de învăţământ ale specializărilor din domeniu.

Funcţionând din 1991 ca specializare bine individualizată, cele 17 promoţii de absolvenţi au acoperit cu succes întreaga activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor din acest domeniu, în special pentru zona de vest a ţării. 

Absolvenţii, ingineri geodezi, sunt încadraţi în instituţii de stat (Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Consilii Locale, Institute de proiectare, Regii autonome, etc.) şi private (societăţi comerciale) prestatoare de activităţi de Cadastru şi conexe (construcţii, urbanism, administraţie locală) sau lucrează pe cont propriu ca persoane fizice autorizate.

Universitatea, respectiv facultatea asigură baza materială necesară unui învăţământ de calitate, spaţii de învăţământ, laboratoare adecvate, bibliotecă bine dotată, cadre didactice cu funcţia de bază în număr suficient şi cu pregătire didactică corespunzătoare.

Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru a fost concepută ca o specializare interdisciplinară, care pregăteşte specialişti capabili să dea soluţii eficiente pentru proiectarea, realizarea şi exploatarea lucrărilor din domeniul măsurătorilor terestre, cu diferite destinaţii (lucrări topografice inginereşti şi de cadastru, sistematizare, arhitectură, etc.). Acest domeniu este de perspectivă atât în România cât şi pe plan european, existând cerinţe pe piaţa muncii.

Toate cadrele didactice au abordat şi abordează în activitatea ştiinţifică numeroase teme din domeniul ingineriei geodezice, activitate concretizată prin publicaţii în reviste de specialitate, editare de manuale, cursuri, lucrări de laborator, participări la simpozioane interne şi internaţionale din domeniu, realizări de teme de cercetare pe bază de contract. Cadrele didactice fac parte din asociaţii profesionale din domeniu, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Uniunea Geodezilor din România (UGR), Asociaţia Geodezilor din judeţul Timiş, Ordinul Geodezilor din România (OGR), Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii, Societatea Internaţională de Geotehnică, Societatea de Drumuri, Balkan Environmental Association (BENA) etc.

PRINCIPALELE DOMENII DE CERCETARE

Universitatea Politehnica Timișoara are o strategie pe termen lung, programe scurte și medii care conțin obiective, proiecte și rezultate preconizate, precum și mijloacele pentru atingerea acestora.

Mai jos sunt prezentate câteva din direcțiile de cercetare abordate de către colectivul de cadre didactice al specializării Măsurători Terestre și Cadastru:

 • Probleme de monitorizare; 
 • Modelări Geo - Spațiale pentru măsurătorile terestre;
 • Utilizarea Sistemelor Informatice Geografice (GIS) pentru dezvoltarea urbană;
 • Conceperea, dezvoltarea și managementul bazelor de date pentru administrația publică;
 • Aplicații speciale ale exploatării fotogrammetrice;
 • Topografie inginerească și Cadastru;
 • Perfecționarea metodelor de urmărire a mișcării suprafețelor situate în zone miniere/zone cu alunecări de teren/zone seismice.

Cercetări în:

 • Crearea, analiza și managementul datelor geodezice și cadastrale;
 • Dezvoltarea Rețelei Geodezice de Control a României folosind stații GPS permanente;
 • Monitorizarea și automatizarea măsurătorilor terestre;
 • Soluții tehnice pentru asigurarea stabilității unor obiective industriale cu destinații diferite;
 • Evaluarea din punct de vedere geodezic a mișcărilor crustale din zona Banatului;
 • Dezvoltarea GIS utilizând tehnologia Intergraph;
 • Teledetecție și Fotogrammetrie digitală;
 • Monitorizarea comportării construcțiilor;
 • Monitorizarea alunecărilor de teren;
 • Crearea bazei de date pentru managementul administrației urbane.

DESCRIEREA DOMENIULUI

Suportul geodezic și cadastral are o largă contribuție atât în scop științific cât și în dezvoltarea economică a unui teritoriu, în special în amenajare, tranzacții imobiliare și reforme agrare. În plus, harta cadastrală digitală este o unealtă importantă pentru planificarea și managementul proiectelor. Aceasta conține date legate de proprietăți, de teren și de asemenea de resurse naturale.

Cadastrul modern are ca preocupare primară detalierea informațiilor despre parcela de teren la nivel individual. Acesta trebuie să servească nevoilor comunității și ale individului.

Beneficiile se referă la: managementul bunurilor și transporturilor, securitatea creditelor, analiza demografică, controlul dezvoltării, planificarea și managementul urgențelor, evaluarea impactului asupra mediului, tranzacții imobiliare și analiza pieței funciare, taxarea impozitelor pe imobile, reforma agrară, evidența proprietarilor și proprietăților, monitorizarea statistică a datelor, managementul proprietăților, locația, managementul și protecția sit-urilor arheologice, ş.a.

Pentru a fi uşor accesibile, soluțiile sunt asigurate de Sistemele Informatice Geografice (GIS), care integrează date despre utilizarea terenurilor și rețelele urbane, oferind uneltele necesare pentru analiza spațială.

În vederea obținerii măsurătorilor geodezice cu preciziilor  ridicate, pe teritoriul României a fost  realizată rețeaua de stații de referință GNSS.

Cu ajutorul Geodeziei Satelitare putem localiza zone cu o activitate geofizică ridicată prin cartarea deformațiilor crustale, a seismicității și a altor factori. Integrarea acestor date spațiale într-un Sistem Geografic Informatic (GIS) plasează constrângeri în identificarea distribuției setărilor geodinamice, geometriei și tipului defectelor crustale active, pentru a stabili relațiile spațiale dintre structurile crustale și dezastrele naturale, toate acestea fiind într-o strânsă relație cu cerințele protecției mediului.

În zona Timișoarei se efectuează măsurători, evaluări și analize utilizând puncte din rețeaua stațiilor de referință GNSS. Acestea sunt utilizate pentru dezvoltarea aplicațiilor cadastrale, proiectelor topo – inginerești evaluarea urbană și monitorizarea managementului terenurilor.

Astăzi, GIS-ul cadastral oferă o funcționalitate de specialitate pentru fiecare etapă de procesare a datelor, incluzând crearea hărții digitale, tipărirea planurilor topografice și cadastrale, generarea și combinarea datelor geo-referențiate pentru a obține o bază de date eficientă.

Rezultatele cercetărilor sunt diseminate astfel: publicații în scop didactic sau științific, teze de doctorat, contracte de cercetare prin laboratorul propriu autorizat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICO – INGINEREASCĂ

 

 1. Tehnologii topografice utilizând sistemul global de poziționare GPS pentru rețele de sprijin cadastrale – Teză de doctorat;
 2. Aplicații speciale ale exploatării fotogrammetrice – Teză de doctorat;
 3. Contribuții la aplicarea metodelor topografice la studiul și urmărirea deplasărilor construcțiilor și ale terenului – Teză de doctorat; 
 4. Contribuții privind stabilirea tasărilor și deformațiilor construcțiilor utilizând metode și tehnici topo–geodezice moderne – Teză de doctorat; 
 5. Perfecționarea metodelor de urmărire a mișcării suprafețelor situate în zonele miniere – Teză de doctorat; 
 6. Contribuții privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor și deformațiilor construcțiilor – Teză de doctorat; 
 7. Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcţiilor speciale – Teză de doctorat; 
 8. Utilizarea tehnologiilor geodezice moderne pentru monitorizarea, prelucrarea și analiza unor alunecări de teren și construcții din pământ armat – Teză de doctorat; 
 9. Contract nr. 90/CP/I/14.09.2009 – Dezvoltarea laboratorului pentru testări la scară mare, Beneficiar: ANCS;
 10. Contract nr. 18/26.01.2009 – Studii cadastrale si execuție PUZ, jud. Timiş;
 11. Măsurători topo - inginerești pentru S.C. Holcim (Romania) S.A., Beneficiar: S.C. Holcim (România) S.A. București, agenția Arad;
 12. Contract nr.182/2008-2010–Elaborarea bazei de date pentru utilizarea informaţiei geospaţiale în vederea gestionării cimitirelor din municipiul Timişoara - culegere şi introducere date, Beneficiar: Primăria Timişoara;
 13. Contract Nr. 174/30.12.2010, - Cercetări și experimentări privind creșterea performanțelor turbinelor FRANCIS FVM DE 57.5 – 128.5 de la CHE BRĂDIȘOR – ETAPA A III-A, Beneficiar:Hidroelectrica SA Râmnicu Vâlcea;
 14. Contract POSDRU ID 63140 – Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei;
 15. Contract Nr. 135/20.12.2011 - Studii şi lucrări topografice pentru expertizare fundații pompe CET Centru şi CET Sud Timișoara”, Beneficiar: SC Colterm SA, Timişoara.

LABORATOARE AFERENTE SPECIALIZĂRII:

Laboratorul de Măsurători Terestre şi Cadastru, autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (autorizație B nr. 973/15.12.2009)

 

Acest laborator este dotat cu aparatură clasică și modernă:

 • Teodolit Builder T100, Stație Totală RecElta 13C, Stație Totală Leica TC407, Stație Totală Leica TC805, Nivelă Leica Sprinter 100M, Nivelă Leica Sprinter 150M, Sistem GPS SR20 - 3 receptoare și Sistem Leica 1200;
 • Tahimetru Dahlta 010, Teodolit Theo 010A, Teodolit Theo 020, Teodolit Wild, Nivelă Ni004, Nivelă Ni007 și Nivelă Ni 025.

 

Laboratorul de automatizare a lucrărilor de cadastru și GIS - Registered Research Laboratory – RRL Intergraph

 

Laboratorul este dotat cu 12 calculatoare, pe care sunt instalate următoarele soft-uri: Toposys 5.6, Toposys 7.0, Mapsys 7.5, Mapsys 8, AUTOCAD 3D CIVIL și ERDAS Imagine, Intergraph Solutions.

Sală Media - Geodesy Instruct – dezvoltată pe baza proiectului POSDRU 63140

 

Principalele dotări ale acestui laborator sunt: 25 calculatoare, 9 laptop-uri, 34 programe cu licență, videoproiector.

Cursurile de profil se desfăşoară pe trei direcţii principale:

 • Geodezie – Cartografie;
 • Topografie – Cadastru;
 • Fotogrammetrie – GIS.

 

 

În domeniul Geodezie - Cartografie se asigură o pregătire legată de măsurarea şi reprezentarea globului terestru atât în ansamblul lui, cât şi pe porţiuni. Se studiază principalele sisteme de proiecţie utilizate pe teritoriul României, cât şi modalităţile de întocmire şi editare a hărţilor.

În domeniul Topografie - Cadastru, viitorii ingineri geodezi studiază tehnicile şi tehnologiile moderne de măsurare (instrumente şi metode), necesare întocmirii hărţilor şi planurilor topografice şi cadastrale, cât şi pentru proiectarea, trasarea, execuţia şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor de toate tipurile.

 

 

Domeniul Fotogrammetrie - GIS pune la dispoziţie tehnicile şi metodele de întocmire a hărţilor şi planurilor topografice utilizând fotogramele aeriene sau imaginile satelitare necesare elaborării bazelor de date folosind informaţiile geo-spaţiale.

Astfel, competenţele şi cunoştinţele absolvenţilor specializării Măsurători Terestre şi Cadastru se pot sintetiza sub următoarea formă:

 • Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, grafică tehnică, informatică;
 • Identificarea, analiza problemelor conflictuale la nivelul domeniului şi soluţionarea lor în condiţii economice favorabile;
 • Comunicarea, lucrul în echipă, cooperarea interdisciplinară şi inovarea;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor şi metodelor de măsurare în lucrările topo-geodezice;
 • Proiectarea, realizarea şi prelucrarea reţelelor geodezice;
 • Proiectarea şi executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare realizării şi actualizării evidenţelor cadastrului general şi a cadastrelor de specialitate.

REALIZĂRI SEMNIFICATIVE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞI AL ACTIVITĂŢII TEHNICO – INGINEREŞTI

 • Ex. Monitorizarea deformațiilor pentru proiecte inginerești

 

Monitorizarea construcțiilor speciale
Deplasări înregistrate cu tehnologia GPS și stația totală  

 • Colaborare interdisciplinară pentru sistematizarea și managementul construcțiilor și lucrărilor arhitecturale

 

ms4

Generarea hărților tematice din baza de date

 • Studii și soluții geodezice pentru monitorizarea și evaluarea mișcărilor crustale
 • Folosirea tehnologiilor spațiale pentru îmbunătățirea preciziei în aplicațiile cadastrale
 • Întocmirea bazei de date pentru GIS Urban
 • Modelare 3D

 

Modelare 3D folosind informații cadastrale

SMART IT

Smart IT - Tranzitia de la scoală la viată activă

Workshop Smart IT

Program workshop Smart IT