1. Proiecte de cercetare

Proiect CEEX: Îmbrăcăminţi bituminoase rutiere performante utilizând ”mixturi asfaltice compozite” în vederea creşterii siguranţei în transportul de suprafaţă;

Proiect naţional: Asistenţă tehnică şi urmărirea comportării în exploatare a sectoarelor experimentale executate pe drumurile naţionale reabilitate;

Proiect naţional: Verificarea şi corelarea rezultatelor obţinute prin diferitele metode româneşti de dimensionare a ranforsărilor complexelor rutiere;

Proiect CNCSIS: Elaborarea şi analiza unei baze de date privind caracteristicile mecanice ale pământurilor utilizând aparatură de laborator CBR automatizată;

Proiect POSDRU: Reţea de colaborare universitară online pentru în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei, contract POSDRU/86/1.2/S/63140, 2010-2012;

D:\Carmen\POZE\_TZC6073.JPG

D:\Scoala\CONTRACTE-Parteneriate\2010\DIDATEC-Vasiu\2013\DIDATEC_Livrabil _2_Carmen Grecea\Poze\L1030670.JPG

Proiect LLP Tempus Foundation: Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes –ATLAS- Parteneri: University Of West Hungary, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Kavala Institute Of Technology, Universitatea Politehnica Timişoara, Slovak University Of Technology –Szekesfehervar, Ungaria, proiect nr.10/0242-E/4005/2011;

P1020869

Proiect LLP Tempus Foundation: Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education –EPOCHE- Partners: Kavala Institute Of Technology, University Of West Hungary, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea Politehnica Timişoara, Slovak University Of Technology –Grecia, 2012-1-GR1-ERA10-10609;

5.jpg

monument2.JPG

Expertiză tehnică: Soluţie tehnică alternativă pentru realizarea structurii rutiere la lărgirea părţii carosabile pe DN 19, Oradea –Satu Mare;

Expertiză tehnică: Asistenţă tehnică şi verificarea calităţii lucrărilor pentru realizarea sau reabilitarea unor sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale;

POZA PAUL

Contract cu S.C. SOLECTRON S.A. și S.C. DRAXLMAIER S.A., Timișoara: Verificarea compactării terasamentelor din materiale granulare;

Contract cu S.C. HERVE ROMANIA S.R.L. București: Expertiză tehnică privind condițiile de execuție și verificare a îmbunătățirii terenurilor de fundare pe amplasamentul Cora-București;

Contract cu S.C. INCONTRO S.A. Timișoara: Verificarea compactării umpluturilor la Hala Lackner & Schwartz, Arad;

Cercetări experimentale privind creşterea performanţelor turbinelor FRANCIS FVM CHE Brădişor- Crearea Modelului 3D, contract nr. 174/2010;

Elaborarea bazei de date pentru utilizarea informației geospațiale în vederea gestionării cimitirelor din Municipiul Timișoara, culegere și introducere date, contract nr. 182/2008;

5

Contract cu SC TERRASOND S.A. Timișoara : Studii si investigații geotehnice in situ pe pământuri cu potențial de lichefiere;

Contract cu S.C. ISPE București : Studii experimentale pentru stabilirea soluțiilor de valorificare a cenușii de termocentrale;

Contract cu S.C. LEONI WIRING SISTEM RO Bistrița: Studii și investigații pentru stabilirea gradului de compactare a terenului natural și a umpluturilor pentru Cabling Leoni Engine Production Hall;

Contract cu S.C. STRABAG AGRF ILRO S.R.L. Dr. Tr. Severin: Studii de laborator pentru determinarea parametrilor geotehnici și a dozajului pentru balast stabilizat cu ciment la reabilitarea DN6 Craiova – Dr. Tr. Severin;

Contract cu S.C. TERRASOND S.A. Timișoara: Studii de laborator pentru determinarea parametrilor geotehnici pentru argile la Deponeul ecologic ARAD;

Contract cu CESTRIN București: Asistență tehnică și urmărirea comportării în exploatare a sectoarelor experimentale executate în cadrul lucrărilor de reabilitare și al lucrărilor de modernizare pe alte drumuri.;

Contract cu CESTRIN București: Investigații de laborator pe D.N. 69 Arad-Timișoara pentru aducerea la parametrii tehnici de exploatare a sectorului reabilitat;

Contract cu S.C. PORR ROMANIA S.R.L. București: Expertiza Tehnică: Analiza calității agregatelor naturale produse în carierele Bata și Pătârș, județul Arad, în vederea utilizării la prepararea de mixturi asfaltice pe tronsonul de autostradă „By-pass Arad”;

Contract cu S.C. S.I.R.D. S.R.L. Sânandrei: Expertizarea stării tehnice pe drumul județean DJ 691, Timișoara – Pișchia – Mașloc – Limită de județ, km 2+500…42+500;

Contract cu Primăria Municipiului Constanța: Expertiză tehnică pentru zona cuprinsă între B-dul Ferdinand și str. Traian – zona administrată de Primăria Municipiului Constanța – zona cuprinsă între blocurile A1 si A8;

 

DSC04260.JPG

Contract cu C.N.A.D.N.R. București – D.R.D.P. Timișoara: Expertiză tehnică pentru stabilirea măsurilor de conservare pentru autostrada Nădlac-Arad lot 2, km 22+218-km 38+882;

Contract cu R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL Sibiu: Evaluare tehnico-economică privind obiectivul “Remedierea rambleului prag 09 – Aeroportul International Sibiu”;

Contract cu C.N.A.D.N.R. București: Expertiză tehnică pentru stabilirea măsurilor de conservare pentru Autostrada Nădlac – Arad lot 2, km 22+218 – km 38+882.

2. Perspective

În perspectivă se urmărește atingerea unor rezultate concludente pe următoarele segmente de activitate:

  • microzonarea seismică a municipiului Timișoara;
  • perfecționarea metodelor de dimensionare a structurilor rutiere standardizate în România;
  • studiul caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor rutiere compozite;
  • studiul caracteristicilor termo-fizice ale mixturilor asfaltice;
  • studierea posibilităților de implementare în tehnica rutieră a soluțiilor de reciclare „la rece” și „la cald”, cu evidențierea condițiilor de calitate care trebuie urmărite;
  • studierea posibilităților de dezvoltare a unor platforme webGIS pentru utilizatori multiplii;
  • îmbunătățirea metodelor și tehnologiilor geodezice pentru proiecte inginerești.

 

3. Exemple

a. Elaborarea studiilor geotehnice și proiectarea sistemului de fundare pentru instalația de iluminare nocturnă a STADIONULUI „DAN PĂLTINIȘAN” din Timișoara. Condițiile dificile de teren, nivelul ridicat al apelor subterane și solicitările complexe din stâlpii de susținere ai panourilor de reflectoare au impus analiza comparativă din punct de vedere tehnico-economic a trei variante de fundare: fundații directe, fundații pe chesoane și fundații pe piloți. Pentru execuție s-a ales sistemul de fundații directe la care carcasele de armături și cofrajele s-au montat pe platforma asfaltată din apropierea gropilor de fundare.

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage002.jpg

Reinforcement and shuttering framing

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage003.jpg

Foundation detail

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage004.jpg

General view

b. Studii și cercetări privind realizarea și comportarea în exploatare a unor sectoare de drum. Pentru a realiza îmbrăcăminți bituminoase performante care să răspundă traficului actual și de perspectivă, au fost efectuate studii și cercetări privind introducerea unor noi materiale în compoziția mixturilor asfaltice și a unor tehnologii de realizare a îmbrăcăminților bituminoase. Sectoarele experimentale au fost și sunt urmărite în exploatare, studiindu-se comportarea acestora sub influența factorilor climaterici și a traficului.

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage005.jpg

Preparation of the support for the reparation of road pavements

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage006.jpg

Laying high quality asphalt mixtures

c. Studii și cercetări privind aducerea la parametrii tehnici de exploatare a unor sectoare de drum reabilitate. Se cunoaște faptul că pe multe drumuri reabilitate au apărut degradări în primii ani de exploatare. Colectivul nostru a realizat investigații de teren și laborator complexe, a studiat și cercetat, pe baza investigațiilor efectuate, cauzele care au dus la apariția degradărilor și au fost elaborate soluții care să îmbunătățească starea tehnică a sectoarelor de drum reabilitate, pentru a se circula în siguranță și confort.

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage007.jpg

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage008.jpg

Aspects concerning the research on the county road DJ 691, Timisoara – Mașloc

Cadrele didactice își desfășoară activitatea de cercetare în cadrul departamentului C.C.T.F.C., sau în colective interdepartamentale. Practic, în cadrul Centrului de cercetare I.C.T., organizat în cadrul Departamentului C.C.T.F.C., funcționează colective de cercetare-proiectare, în funcție de specializarea cadrelor didactice, în concordanță cu activitatea didactică și științifică desfășurată de fiecare cadru didactic.

4. Rezultate

Proiectarea unor fundaţii special pentru diferite construcţii în zone seismic

De exemplu, Hotelul Italia din oraşul Timişoara, unde s-au utilizat în fundaţii pe coloane din beton armat cu lungimea de 11,00 m şi diametrul de 88,00 cm.

Expertize geotehnice şi proiecte pentru sistemele de fundare ale clădirilor. De exemplu, proiectul fundaţiilor stâlpilor de iluminat pentru sistemul de nocturnă al Stadionului “Dan Păltinişan” din Timişoara.

Optimizarea soluţiilor tehnice utilizate la modernizarea sau reabilitarea sectoarelor de drum din sud-vestul României.

Evaluarea stării tehnice a clădirilor şi proiectarea unor soluţii tehnice de consolidare a obiectivelor respective.

Revizuirea unor standarde şi norme tehnice româneşti.

Publicarea de cărţi şi articole ştiinţifice în reviste şi la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Implementarea unor tehnologii eficiente pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor.

pOZA BELC

În domeniul ingineriei geodezice, rezultatele cercetării ştiinţifice sunt materializate în principal în articole științifice de specialitate şi cărţi tehnice în domeniul amintit.

Cooperarea multidisciplinară, contactul cu specialişti din diferite domenii de cercetare au reprezentat pentru echipa noastră o valoarea adăugată de care a beneficiat personalul angajat și studenții specializării care au avut posibilitatea dezvoltării abilităților practice datorită acestei colaborări.

5. Servicii de cercetare

Elaborare de studii geotehnice;

Executarea de analize şi determinări de laborator pe materiale folosite la construcţia şi întreţinerea căilor de comunicaţie;

Executarea de lucrări de investigare geotehnică prin încercări de teren si laborator;

Executarea de foraje pentru subtraversarea cu conducte şi cabluri a terasamentelor căilor de comunicaţie terestre;

Efectuarea de proiecte pentru lucrări geotehnice şi de fundaţii, consolidări de alunecări de teren, lucrări de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare, fundaţii pentru diverse construcţii, fundaţii de maşini, etc.;

Efectuarea de proiecte pentru căi de comunicaţie terestre;

Efectuarea de expertize tehnice pentru construcţii;

Proiectarea şi expertizarea unor incinte pentru fundarea construcţiilor înalte;

Consultanță în probleme de inginerie geotehnică şi fundaţii;

Studii şi determinări ale deformaţiilor liniare, atât verticale cât şi orizontale;

Studii şi determinări de coordonate spaţiale utilizând tehnologia GNSS;

Cartarea 3D a alunecărilor de teren şi zonelor de risc.

 

6. Proiecte propuse 2013-2014

Proiect POSDRU– AXA PRIORITARĂ 2 – Corelarea între învăţarea continuă şi piaţa muncii. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă;

EEA Norvegia GRANTS – Programul de cercetare EEA sub Mecanismul Financiar EEA 2009-2014.