Procedura pentru desfășurarea probei scrise, de verificare a cunoștințelor, competențelor și abilităților general - inginerești, de domeniu și de specialitate din cadrul examenului de licență

1. SCOP

Această procedură descrie modul de organizare al desfășurării probei scrise din cadrul examenului de licență.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică pentru proba scrisa de verificare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor general - inginereşti din cadrul examenului de licenta al tuturor specializarilor din cadrul Facultății de Constructii.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Procedura operațională UPT-PO-M-0-01: Metodologia de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor de lucru și de asimilare a regulamentelor UPT ca documente ale sistemului de management al calității.

3.2. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in Universitatea “Politehnica” din Timisoara.

3.3. Precizari privind proba de verificare a cunostintelor din cadrul examenului de finalizare a studiilor inginerești din UPT, Nr 6664 din 12.05.2011.

4. ACRONIME

4.1.1. PC – presedinte comisie de licență

4.1.2. SC – secretar comisie de licență

4.1.3. BCF - Biroul Consiliului Facultății de Constructii

5. COMISIILE DE ORGANIZAREA PROBEI

Comisiile de organizare a probei scrise de verificare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor general - inginereşti sunt alcatuite pe specializari si sunt stabilite de Biroul Consiliului Facultății.

6. ORGANIZAREA PROBEI SCRISE

6.1 Activitati pregatitoare.

In vederea desfășurării probei vor fi întreprinse următoarele acțiuni:

6.1.1 Realizarea unui borderou cu toți candidații în ordine alfabetică.

Termen: Cu 5 zile înaintea desfășurării probei

Raspunde: SC

6.1.2 Realizarea unui document (oglindă) de repartitie a studentilor in sala/salile care sunt puse la dispozitie de catre facultate. Oglinda de repartitie a candidatilor in sali se aduce la cunostinta absolventilor prin afisare la avizierul si pe site-ul facultatii.

Termen: minim o zi inaintea examenului.

Responsabitati: PC (algoritm repartitie), SC

6.1.3. Pregatirea setului de 14 foi pentru fiecare student prin capsare si stampilare.

Termen: minim o zi inaintea examenului.

Responsabilitati: SC

6.1.4 - Instruirea celor implicati in organizarea si desfasurarea probei.

Termen: cu minim 2 zile inaintea desfasurarii probei.

Raspunde: PC

6.2 Stabilirea subiectelor

6.2.1. In ziua programata pentru proba scrisa, cu minim 1 ora inaintea demararii probei, comisia de organizare impreuna cu 2 studenți membri în Consiliul Facultății și/sau Senatul UPT, neabsolvenți, executa tragerea la sorti a subiectelor pentru proba scrisa.

6.2.2. Comisia nu poate parasi sala inaintea inceperii probei in salile de examen, ora stabilita de BCF.

6.2.3. Se extrag 22 de subiecte, după cum urmează:

  • 3 subiecte din zona tematică 1, ce conține enunțurile și formulele conexe pentru cele mai importante 15 legi ale fizicii clasice;
  • 2 subiecte din zona tematică 2, ce conține definițiile sau enunțurile și unde esta cazul formulele conexe pentru 15 concepte / teoreme matematice de uz practic în exercitarea profesiei de inginer;
  • 5 subiecte din zona tematică 3, ce conține unitățile de măsură în SI cu multiplii și submultiplii lor pentru cele mai importante 15 mărimi fizice.
  • 10 subiecte din zona tematică 4, ce conține partea teoretică pentru 120 de concepte/teoreme/metode/algoritmi de uz practic în exercitarea profesiei de inginer în domeniul în speță din 12 discipline de studiu considerate de cea mai mare utilitate inginerească.
  • 2 subiecte din zona tematică 5, ce conțin studii de caz / probleme / proiecte.

6.2.4. Subiectele vor fi multiplicate, în aceeași sală în care s-a făcut tragerea la sorți, prin fotocopiere într-un număr de exemplare egal cu 1.1 * numărul de studenți din fiecare sală și puse în plicuri pe săli. Plicurile, sigilate, vor fi transportate în sălile de susținere a probei de echipe formate din 2 membri ai comisiei de organizare. . La ora anunțată pentru începerea probei plicurile se deschid și subiectele se distribuie studenților.

6.3 DESFASURARE PROBA

6.3.1. Candidatii se prezinta la sala de examen cu 1 oră înainte de începerea probei, stabilită de BCF pentru fiecare specializare.

6.3.2. Cu o ora inaintea inceperii probei, responsabilii de sala pregatesc foile de examen si sunt admisi absolventii in sali, fiind plasati in ordine alfabetica pe locuri, conform cu oglinda stabilita anterior si pe baza cartii de identitate.

Atentie! Fiecare set de foi primit de catre student ofera un spatiu de rezolvare de o pagina pentru subiectele 1-20 si de doua pagini pentru subiectele 21-22. Paginile se inscriptioneaza de candidati prin inscrierea in partea stanga sus, a textului Subiectul 1, Subiectul 2 ... Subiectul 20 in ordine crescatoare pe primele 20 pag., respectiv Problema 1, Problema 2 pe penultimele 2 file, iar ultimele 2 file raman ciorne. Deasemenea, pe fiecare fila, in partea dreapta sus, candidatii isi vor inscrie numele, prenumele si specializarea. In total un set are 14 file.

6.3.3. Ultimele doua file constituie ciorna; nu se permit foi volante, condiderandu-se tentativa de frauda.

6.3.4. La intrarea în sala de examen, se vor preda toate aparatele electronice, exceptând calculatoarele de buzunar simple (prin calculator de buzunar simplu se înțelege un calculator de buzunar ce are ca funcționalități exclusiv efectuarea de calcule matematice). Studenții care vor fi descoperiți cu abateri de la această exigență vor fi excluși din examen și nu vor mai avea posibilitatea obținerii diplomei de absolvent al UPT.

6.3.5. Discutiile intre absolventi, sau frauda se pedepsesc. Studenții care vor fi descoperiți cu abateri de la această exigență vor fi excluși din examen și nu vor mai avea posibilitatea obținerii diplomei de absolvent al UPT.

6.3.6. Cu 15 minute inainte de inceperea probei se prezinta absolventilor inforrmatii legate de completarea foilor de examen cu datele de identificare, dar si asupra zonei raspunsurilor.

6.3.7. Durata probei este de 2.5 ore socotita incepand din momentul incheierii distribuirii subiectelor până în momentul începerii strângerii lucrărilor.

6.3.8. Studenții se vor prezenta la sala în care sunt programați pentru susținerea probei cu o oră înaintea începerii acestuia și nu vor părăsi respectiva sală decât odată cu predarea lucrării.

6.3.9. La parasirea salii absolventii semneaza un borderou de predare a lucrarii consemnand si numarul de foi predate (inclusiv ciornele).

6.3.10. La expirarea timpului de lucru, în prezența a cel puțin 5 studenți candidați, fiecare lucrarea este semnată de 2 supraveghetori și de unul din studenții candidați.

6.3.11. Lucrarile sunt asezate in ordine alfabetica, apoi aduse de catre seful de sala insotit de un supraveghetor si predate sub semnatura de predare-primire la Comisia de corectura, la sala anuntata de PC.

6.4 DESFASURARE CORECTURA

6.4.1. Corectarea lucrarilor va fi facuta intr-un interval de timp stabilit de comisie, interval de timp care sa nu depaseasca ora 14 a zilei urmatoare desfasurarii probei scrise. Pentru fiecare disciplina pot fi stabiliti unul sau mai multi corectori, la decizia titularului de disciplina.

6.4.2. În timpul corecturii este interzisă scoaterea de lucrări din sală.

6.4.3. Lucrarile sunt grupate in topuri de cate total lucrari / nr. corectori si distribuite corectorilor, care mai primesc si un borderou cu toti absolventii pe care vor trece nota la subiectul/subiectele corectate.

6.4.4. Topurile de lucrari trec apoi prin rotatie pe la fiecare corector.

6.4.5. Punctarea subiectelor se va face după cum urmează:

  • 10 puncte / subiect pentru subiectele din zona tematică 1 (total: 3 x 10 = 30 puncte)
  • 10 puncte / subiect pentru subiectele din zona tematică 2 (total: 2 x 10 = 20 puncte)
  • 4 puncte / subiect pentru subiectele din zona tematică 3 (total: 5 x 4 = 20 puncte)
  • 10 puncte /subiect pentru subiectele din zona tematică 4 (total: 10 x 10 = 100 puncte)
  • 15 puncte / subiect pentru subiectele din zona tematică 5 (total: 2 x 15 = 30 puncte)

Punctajul maxim obtenabil este 200.

Nota pentru cunoștințele general-inginerești și de specialitate care se va înscrie pe diplomă ca notă la proba 1 a examenului de finalizare a studiilor se obține cu formula:

nota proba1 = (punctaj proba scrisă / 20 + media multianuală) / 2

6.4.6. La finalul corecturii PC preia lucrarile si borderourile corectorilor semnate de acestia, semneaza borderourile si organizeaza centralizeaza notelor pe un borderou (electronic) unde se calculeaza si mediile.

6.5 AFISARE REZULTATE SI CONTESTATII

6.5.1. Mediile rezultate la proba de verificare a cunostintelor se listeaza si se semneaza de PC apoi se transmit BCF, pana la ora 15:00 a zilei urmatoare desfasurarii probei scrise.

6.5.2. Rezultatele vor fi afisate, prin grija BCF, la avizierul facultatii si pe pagina web a facultatii.

6.5.3. In termen de 24 ore, studentii pot contesta, in scris, la Registratura facultatii, nota obtinuta. Raspunsul la contestatii va fi comunicat contestatarilor de catre Comisia de contestatii (ce sa va stabili de BCF), in termen de 24 de ore, in scris, dupa care rezultatele devin definitive si proba 1 se considera incheiata.

Aprobat de BCF in 17 iunie 2011